Menu

Støtteforeningens vedtægter 2024

TGB Støtteforening vedtægter 2023

 

Vedtægter for Toreby-Grænge Boldklubs Støtteforening (TGB's Støtteforening) Stiftet den 11. marts 1997

 • 1 Navn og hjemsted:

Stk. 1. Foreningens navn er: Toreby-Grænge Boldklubs Støtteforening.
Forkortet: TGB's Støtteforening.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Guldborgsund kommune

 

 • 2 Formål:

Stk. 1. Foreningens formål er at støtte TGB, med særlig fokus på ungdomsafdelingen.

 • 3 Medlemskreds:
  Stk. 1. Som medlem optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.
  Stk. 2. Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket ved henvendelse til foreningens formand eller kasserer. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent. Kontingentet opkræves en gang årligt.
  Stk. 3. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent.
 • 4 Generalforsamlingen:
  Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
  Stk. 2. Den årlige ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned, og indvarsles senest 10 dage før af bestyrelsen.

Force majeure Bestyrelsen kan bestemme, at generalforsamlingen afvikles helt eller delvist elektronisk, hvis force majeure-forhold gør det umuligt at afvikle generalforsamlingen på sædvanlig måde som fysisk møde.

 I givet fald skal bestyrelsen sikre, at mødet afvikles ved brug af et elektronisk system, der sikrer en betryggende deltagelse og afvikling, og der skal informeres nærmere herom i indkaldelsen til mødet.

Bestyrelsen kan i en sådan situation foretage de fornødne afvigelser fra de fastsatte regler for generalforsamlingen, men kun i det omfang dette er nødvendigt, for at sikre mødets gennemførelse og under behørig hensyntagen til medlemmernes ret til indflydelse.

Ved en delvis elektronisk generalforsamling forstås et møde, der afvikles fysisk, men hvor der som supplement er mulighed for at deltage elektronisk.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfalden kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Formandens beretning 4. Regnskabsaflæggelse 5. Behandling af indkomne forslag 6. Fastsættelse af kontingent 7. Valg af 5-7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 9. Eventuelt
Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.
Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med et simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

 • 5 Ekstraordinær generalforsamling:
  Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab.
  Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.
 • 6 Foreningens daglige drift:
  Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af 4-6 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en toårig periode således, at der i ulige år vælges 2-3 medlemmer og i lige år 3-4 medlemmer. 1 revisor vælges for to år. Suppleanter vælges for 1 år.
  Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
  Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen vælger formand, næstformand, kasserer og sekretær blandt medlemmerne. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af begrænsede opgaver.
Stk. 5. Formanden – og i hans fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden.

Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

 • 7 Økonomi, regnskab og revision:
  Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
  Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen og for regnskabet.
  Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.
  Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.
 • 8 Tegningsregler og hæftelser:
  Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af foreningens formand og kasserer.
  Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelser for de forpligtelser, der påhviler foreningen.
 • 9 Vedtægtsændringer :
  Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
  Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.
 • 10 Opløsning:
  Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to af hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
  Stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver TGB efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser.
 • 11 Datering:

Stk. 1. Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 24. januar 2023.

Dirigentens underskrift

Toreby den 24. januar 2023

 

Kurt Jakobsen

TGB bruger cookies for at kunne give dig den bedst mulige oplevelse af vor hjemmeside. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.
Luk