Menu

Toreby Grænge Boldklubs vedtægter

image Vedtægter pr juni 2021

Love for Toreby–Grænge Boldklub

Stiftet den 16. maj 1923

 

 • 1

Foreningens navn er Toreby–Grænge Boldklub (TGB).

Stiftet den 16. Maj 1923.

Hjemsted Guldborgsund Kommune.

Medlem af Dansk Boldspil Union.

 

 • 2

Foreningens formål er at dyrke fodbold og anden idræt og afholde selskabelige sammenkomster for medlemmerne.

 

 • 3

Foreningen består af aktive og passive medlemmer.

Som medlem kan optages enhver, som vil deltage i foreningens formål.

 

 • 4

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og stemmeret har æresmedlemmer og alle medlemmer over 16 år, der er lige med i kontingent, og som har været medlem af klubben en måned, før generalforsamlingens afholdelse. Ungdommens demokratiske rettigheder varetages gennem et ungdomsråd.

 

 • 5

Den årlige ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af januar måned, og indvarsles senest 10 dage før af bestyrelsen.

 

Force majeure Bestyrelsen kan bestemme, at generalforsamlingen afvikles helt eller delvist elektronisk, hvis force majeure-forhold gør det umuligt at afvikle generalforsamlingen på sædvanlig måde som fysisk møde.

 I givet fald skal bestyrelsen sikre, at mødet afvikles ved brug af et elektronisk system, der sikrer en betryggende deltagelse og afvikling, og der skal informeres nærmere herom i indkaldelsen til mødet.

Bestyrelsen kan i en sådan situation foretage de fornødne afvigelser fra de fastsatte regler for generalforsamlingen, men kun i det omfang dette er nødvendigt, for at sikre mødets gennemførelse og under behørig hensyntagen til medlemmernes ret til indflydelse.

Ved en delvis elektronisk generalforsamling forstås et møde, der afvikles fysisk, men hvor der som supplement er mulighed for at deltage elektronisk.

 

 • 6

På den ordinære generalforsamling vælges:

 • Bestyrelse, som består af 6 medlemmer. Valgbar er alle medlemmer over 25 år, formanden vælges af og blandt disse 6.
 • 3 repræsentanter som tiltræder bestyrelsen. Valgbar er alle medlemmer, der er myndige.
 • Bestyrelsessuppleant, skal være over 25 år.
 • Repræsentantsuppleant, skal være myndig.
 • 2 revisorer.

 

 • 7

Valg af bestyrelse skal foregå skriftligt.

 

 • 8

Valg gælder for 2 år. Genvalg kan modtages. På hver ordinær generalforsamling afgår vekselvis 3 og 3 bestyrelsesmedlemmer, 1 og 2 repræsentant samt den ene revisor. Suppleanter vælges for et år.

Valgte suppleanter kan indkaldes og varetage de funktioner der er i bestyrelsen med samme råderet og adgang til bankkonti, som funktionen giver adgang til jævnfør vedtægterne.

 

 • 9

Bestyrelse og repræsentanter varetager i forening den daglige ledelse og nedsætter eventuelt udvalg m.m.

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden.

Formand og kasserer deler råderet og adgang til klubbens konti.

Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom, tegnes foreningen af den samlede bestyrelse/repræsentanter.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer/bestyrelse/repræsentanter nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser, der påhviler foreningen.

 

 • 10

På generalforsamlingen fremlægges foreningens reviderede årsregnskab.

 

 • 11

Kontingent fastsættes hvert år på generalforsamlingen.

 

 • 12

Udmeldelse af foreningen sker skriftligt til formanden senest 14 dage før en måneds udgang.

 

 • 13

Ethvert aktivt medlem, som i 3 måneder ikke har betalt kontingent, kan slettes af foreningen og kan først optages som nyt medlem, når skyldigt kontingent er betalt.

 • 14

 

Bestyrelsen har ret til at ekskludere et medlem som gennem tale, handling eller opførsel skader klubbens omdømme.

Et medlem, som bliver ekskluderet, kan få sin sag prøvet på førstkommende Generalforsamling.

Generalforsamlingens afgørelse kan ikke appelleres.

                           

 • 15

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller når en tredjedel af de aktive medlemmer indsender anmodning herom til formanden.

 

 • 16

Forslag til lovændring kan forelægges generalforsamlingen af bestyrelsen, eller af medlemmerne når det indsendes skriftligt til formanden, senest 6 dage før generalforsamlingen.

 

 • 17

 

Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal, på 2 hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. Ved opløsning bestemmer generalforsamlingen hvilke almennyttige formål eventuelle aktiver skal gå til.

Lovene er revideret og godkendt ved generalforsamlingen i Toreby den 15. juni. 2021.

TGB bruger cookies for at kunne give dig den bedst mulige oplevelse af vor hjemmeside. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.
Luk